نمونه 797 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. شش ماه بعد از عمل بینی

Englishٍ

previous
797
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 797

عمل بینی شماره 794غضروفی (استخوانی)
794
عمل بینی شماره 795غضروفی (استخوانی)
795
عمل بینی شماره 796غضروفی (استخوانی)
796
عمل بینی شماره 797غضروفی (استخوانی)
797
عمل بینی شماره 798غضروفی (استخوانی)
798
عمل بینی شماره 799غضروفی (استخوانی)
799
عمل بینی شماره 800غضروفی (استخوانی)
800