نمونه 829 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. پهنای بینی کاهش داده شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. ارتفاع بینی کاهش داده شده است. نه ماه بعد از عمل بینی

Englishٍ

previous
829
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 829

عمل بینی شماره 826غضروفی (استخوانی)
826
عمل بینی شماره 827غضروفی (استخوانی)
827
عمل بینی شماره 828غضروفی (استخوانی)
828
عمل بینی شماره 829غضروفی (استخوانی)
829
عمل بینی شماره 830غضروفی (استخوانی)
830
عمل بینی شماره 831غضروفی (استخوانی)
831
عمل بینی شماره 832غضروفی (استخوانی)
832