نمونه 831 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. یک سال بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
831
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 831

عمل بینی شماره 828غضروفی (استخوانی)
828
عمل بینی شماره 829غضروفی (استخوانی)
829
عمل بینی شماره 830غضروفی (استخوانی)
830
عمل بینی شماره 831غضروفی (استخوانی)
831
عمل بینی شماره 832غضروفی (استخوانی)
832
عمل بینی شماره 833غضروفی (استخوانی)
833
عمل بینی شماره 834گوشتی با غضروف های قوی
834