نمونه 833 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است.

Englishٍ

previous
833
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 833

عمل بینی شماره 830غضروفی (استخوانی)
830
عمل بینی شماره 831غضروفی (استخوانی)
831
عمل بینی شماره 832غضروفی (استخوانی)
832
عمل بینی شماره 833غضروفی (استخوانی)
833
عمل بینی شماره 834گوشتی با غضروف های قوی
834
عمل بینی شماره 835گوشتی با غضروف های قوی
835
عمل بینی شماره 836غضروفی (استخوانی)
836