نمونه 840 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است.

Englishٍ

previous
840
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 840

عمل بینی شماره 837غضروفی (استخوانی)
837
عمل بینی شماره 838غضروفی (استخوانی)
838
عمل بینی شماره 839غضروفی (استخوانی)
839
عمل بینی شماره 840غضروفی (استخوانی)
840
عمل بینی شماره 841غضروفی (استخوانی)
841
عمل بینی شماره 842غضروفی (استخوانی)
842
عمل بینی شماره 843غضروفی (استخوانی)
843