نمونه 838 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. شش ماه بعد از عمل بینی

Englishٍ

previous
838
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 838

عمل بینی شماره 835گوشتی با غضروف های قوی
835
عمل بینی شماره 836غضروفی (استخوانی)
836
عمل بینی شماره 837غضروفی (استخوانی)
837
عمل بینی شماره 838غضروفی (استخوانی)
838
عمل بینی شماره 839غضروفی (استخوانی)
839
عمل بینی شماره 840غضروفی (استخوانی)
840
عمل بینی شماره 841غضروفی (استخوانی)
841