نمونه 889 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است.

Englishٍ

previous
889
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, nose, natural result. Case number 889

عمل بینی شماره 886غضروفی (استخوانی)
886
عمل بینی شماره 887غضروفی (استخوانی)
887
عمل بینی شماره 888غضروفی (استخوانی)
888
عمل بینی شماره 889
889
عمل بینی شماره 890غضروفی (استخوانی)
890
عمل بینی شماره 891غضروفی (استخوانی)
891
عمل بینی شماره 892غضروفی (استخوانی)
892