نمونه 891 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. دو سال بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
891
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 891

عمل بینی شماره 888غضروفی (استخوانی)
888
عمل بینی شماره 889
889
عمل بینی شماره 890غضروفی (استخوانی)
890
عمل بینی شماره 891غضروفی (استخوانی)
891
عمل بینی شماره 892غضروفی (استخوانی)
892
عمل بینی شماره 893غضروفی (استخوانی)
893
عمل بینی شماره 894
894