نمونه 894 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است.

Englishٍ

previous
894
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, nose, natural result. Case number 894

عمل بینی شماره 891غضروفی (استخوانی)
891
عمل بینی شماره 892غضروفی (استخوانی)
892
عمل بینی شماره 893غضروفی (استخوانی)
893
عمل بینی شماره 894
894
عمل بینی شماره 895غضروفی با پوست ضخیم
895
عمل بینی شماره 896غضروفی با پوست ضخیم
896
عمل بینی شماره 897
897