نمونه 897 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. یک سال بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
897
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, nose, natural result. Case number 897

عمل بینی شماره 894
894
عمل بینی شماره 895غضروفی با پوست ضخیم
895
عمل بینی شماره 896غضروفی با پوست ضخیم
896
عمل بینی شماره 897
897
عمل بینی شماره 898
898
عمل بینی شماره 899غضروفی (استخوانی)
899
عمل بینی شماره 900غضروفی (استخوانی)
900