نمونه 919 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. پهنای بینی کاهش داده شده است. ارتفاع بینی کاهش داده شده است. یک سال بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
919
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 919

عمل بینی شماره 916غضروفی با پوست ضخیم
916
عمل بینی شماره 917غضروفی (استخوانی)
917
عمل بینی شماره 918غضروفی (استخوانی)
918
عمل بینی شماره 919غضروفی (استخوانی)
919
عمل بینی شماره 920غضروفی (استخوانی)
920
عمل بینی شماره 921غضروفی (استخوانی)
921
عمل بینی شماره 922غضروفی (استخوانی)
922