نمونه 944 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. دو سال بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
944
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 944

عمل بینی شماره 941غضروفی (استخوانی)
941
عمل بینی شماره 942غضروفی (استخوانی)
942
عمل بینی شماره 943غضروفی (استخوانی)
943
عمل بینی شماره 944غضروفی (استخوانی)
944
عمل بینی شماره 945غضروفی با پوست ضخیم
945
عمل بینی شماره 946غضروفی با پوست ضخیم
946
عمل بینی شماره 947غضروفی (استخوانی)
947