نمونه 968 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. دو سال بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
968
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 968

عمل بینی شماره 965غضروفی (استخوانی)
965
عمل بینی شماره 966غضروفی (استخوانی)
966
عمل بینی شماره 967غضروفی (استخوانی)
967
عمل بینی شماره 968غضروفی (استخوانی)
968
عمل بینی شماره 969غضروفی (استخوانی)
969
عمل بینی شماره 970غضروفی (استخوانی)
970
عمل بینی شماره 971غضروفی (استخوانی)
971