نمونه 965 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. یک سال بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
965
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 965

عمل بینی شماره 962غضروفی با پوست ضخیم
962
عمل بینی شماره 963غضروفی (استخوانی)
963
عمل بینی شماره 964غضروفی (استخوانی)
964
عمل بینی شماره 965غضروفی (استخوانی)
965
عمل بینی شماره 966غضروفی (استخوانی)
966
عمل بینی شماره 967غضروفی (استخوانی)
967
عمل بینی شماره 968غضروفی (استخوانی)
968