نمونه 973 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. چهار ماه بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
973
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 973

عمل بینی شماره 970غضروفی (استخوانی)
970
عمل بینی شماره 971غضروفی (استخوانی)
971
عمل بینی شماره 972غضروفی (استخوانی)
972
عمل بینی شماره 973غضروفی (استخوانی)
973
عمل بینی شماره 974غضروفی (استخوانی)
974
عمل بینی شماره 975غضروفی (استخوانی)
975
عمل بینی شماره 976غضروفی (استخوانی)
976