نمونه 977 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است.

Englishٍ

previous
977
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 977

عمل بینی شماره 974غضروفی (استخوانی)
974
عمل بینی شماره 975غضروفی (استخوانی)
975
عمل بینی شماره 976غضروفی (استخوانی)
976
عمل بینی شماره 977غضروفی (استخوانی)
977
عمل بینی شماره 978غضروفی (استخوانی)
978
عمل بینی شماره 979غضروفی (استخوانی)
979
عمل بینی شماره 980غضروفی (استخوانی)
980