نمونه 979 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. چهار ماه بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
979
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 979

عمل بینی شماره 976غضروفی (استخوانی)
976
عمل بینی شماره 977غضروفی (استخوانی)
977
عمل بینی شماره 978غضروفی (استخوانی)
978
عمل بینی شماره 979غضروفی (استخوانی)
979
عمل بینی شماره 980غضروفی (استخوانی)
980
عمل بینی شماره 981غضروفی (استخوانی)
981
عمل بینی شماره 982غضروفی (استخوانی)
982