نمونه 994 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. یک سال بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
994
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 994

عمل بینی شماره 991غضروفی (استخوانی)
991
عمل بینی شماره 992غضروفی (استخوانی)
992
عمل بینی شماره 993غضروفی (استخوانی)
993
عمل بینی شماره 994غضروفی (استخوانی)
994
عمل بینی شماره 995غضروفی (استخوانی)
995
عمل بینی شماره 996غضروفی (استخوانی)
996
عمل بینی شماره 997
997