نمونه 999 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. ارتفاع بینی کاهش داده شده است. چهار ماه بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
999
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 999

عمل بینی شماره 996غضروفی (استخوانی)
996
عمل بینی شماره 997
997
عمل بینی شماره 998
998
عمل بینی شماره 999غضروفی (استخوانی)
999
عمل بینی شماره 1000غضروفی (استخوانی)
1000
عمل بینی شماره 1001غضروفی (استخوانی)
1001
عمل بینی شماره 1002غضروفی (استخوانی)
1002