نمونه 1018 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی با غضروف های قوی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی گوشتی با غضروف های قوی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. چهار ماه بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
1018
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty with strong cartilages nose, natural result. Case number 1018

عمل بینی شماره 1015غضروفی (استخوانی)
1015
عمل بینی شماره 1016غضروفی (استخوانی)
1016
عمل بینی شماره 1017گوشتی با غضروف های قوی
1017
عمل بینی شماره 1018گوشتی با غضروف های قوی
1018
عمل بینی شماره 1019غضروفی (استخوانی)
1019
عمل بینی شماره 1020غضروفی (استخوانی)
1020
عمل بینی شماره 1021غضروفی (استخوانی)
1021