نمونه 1021 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. چهار ماه بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
1021
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 1021

عمل بینی شماره 1018گوشتی با غضروف های قوی
1018
عمل بینی شماره 1019غضروفی (استخوانی)
1019
عمل بینی شماره 1020غضروفی (استخوانی)
1020
عمل بینی شماره 1021غضروفی (استخوانی)
1021
عمل بینی شماره 1022غضروفی (استخوانی)
1022
عمل بینی شماره 1023غضروفی (استخوانی)
1023
عمل بینی شماره 1024غضروفی (استخوانی)
1024