نمونه 1042 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی گوشتی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. چهار ماه بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
1042
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty nose, natural result. Case number 1042

عمل بینی شماره 1039غضروفی (استخوانی)
1039
عمل بینی شماره 1040غضروفی (استخوانی)
1040
عمل بینی شماره 1041گوشتی
1041
عمل بینی شماره 1042گوشتی
1042
عمل بینی شماره 1043غضروفی با پوست ضخیم
1043
عمل بینی شماره 1044غضروفی با پوست ضخیم
1044
عمل بینی شماره 1045غضروفی (استخوانی)
1045