نمونه 1043 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. دو سال بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
1043
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 1043

عمل بینی شماره 1040غضروفی (استخوانی)
1040
عمل بینی شماره 1041گوشتی
1041
عمل بینی شماره 1042گوشتی
1042
عمل بینی شماره 1043غضروفی با پوست ضخیم
1043
عمل بینی شماره 1044غضروفی با پوست ضخیم
1044
عمل بینی شماره 1045غضروفی (استخوانی)
1045
عمل بینی شماره 1046غضروفی (استخوانی)
1046