نمونه 1055 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. دو سال بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
1055
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 1055

عمل بینی شماره 1052غضروفی (استخوانی)
1052
عمل بینی شماره 1053غضروفی (استخوانی)
1053
عمل بینی شماره 1054غضروفی (استخوانی)
1054
عمل بینی شماره 1055غضروفی (استخوانی)
1055
عمل بینی شماره 1056غضروفی (استخوانی)
1056
عمل بینی شماره 1057غضروفی (استخوانی)
1057
عمل بینی شماره 1058غضروفی (استخوانی)
1058