نمونه 1057 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. یک سال بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
1057
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 1057

عمل بینی شماره 1054غضروفی (استخوانی)
1054
عمل بینی شماره 1055غضروفی (استخوانی)
1055
عمل بینی شماره 1056غضروفی (استخوانی)
1056
عمل بینی شماره 1057غضروفی (استخوانی)
1057
عمل بینی شماره 1058غضروفی (استخوانی)
1058
عمل بینی شماره 1059غضروفی (استخوانی)
1059
عمل بینی شماره 1060غضروفی (استخوانی)
1060