نمونه 1079 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. چهار ماه بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
1079
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 1079

عمل بینی شماره 1076غضروفی (استخوانی)
1076
عمل بینی شماره 1077
1077
عمل بینی شماره 1078
1078
عمل بینی شماره 1079غضروفی (استخوانی)
1079
عمل بینی شماره 1080غضروفی (استخوانی)
1080
عمل بینی شماره 1081گوشتی با غضروف های قوی
1081
عمل بینی شماره 1082گوشتی با غضروف های قوی
1082