نمونه 139 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. سایز بینی کوچک شده است. نوک بینی مختصری بالا آورده شده است.

Englishٍ

previous
139
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 139

عمل بینی شماره 136غضروفی (استخوانی)
136
عمل بینی شماره 137غضروفی (استخوانی)
137
عمل بینی شماره 138غضروفی با پوست ضخیم
138
عمل بینی شماره 139غضروفی با پوست ضخیم
139
عمل بینی شماره 140گوشتی
140
عمل بینی شماره 141غضروفی (استخوانی)
141
عمل بینی شماره 142گوشتی با غضروف های قوی
142