نمونه 141 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. سایز بینی کوچک شده است.

Englishٍ

previous
141
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 141

عمل بینی شماره 138غضروفی با پوست ضخیم
138
عمل بینی شماره 139غضروفی با پوست ضخیم
139
عمل بینی شماره 140گوشتی
140
عمل بینی شماره 141غضروفی (استخوانی)
141
عمل بینی شماره 142گوشتی با غضروف های قوی
142
عمل بینی شماره 143غضروفی با پوست ضخیم
143
عمل بینی شماره 144غضروفی با پوست ضخیم
144