نمونه 171 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی با غضروف های قوی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی گوشتی با غضروف های قوی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. پهنای بینی کاهش داده شده است. ارتفاع بینی کاهش داده شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. قوز بینی برداشته شده است.

Englishٍ

previous
171
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty with strong cartilages nose, natural result. Case number 171

عمل بینی شماره 168غضروفی (استخوانی)
168
عمل بینی شماره 169غضروفی با پوست ضخیم
169
عمل بینی شماره 170غضروفی با پوست ضخیم
170
عمل بینی شماره 171گوشتی با غضروف های قوی
171
عمل بینی شماره 172گوشتی با غضروف های قوی
172
عمل بینی شماره 173گوشتی با غضروف های قوی
173
عمل بینی شماره 174گوشتی با غضروف های قوی
174