نمونه 18 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. طول بینی کاهش داده شده است. فرورفتگی بین بینی و پیشانی پر شده است.

Englishٍ

previous
18
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 18

عمل بینی شماره 15غضروفی (استخوانی)
15
عمل بینی شماره 16غضروفی (استخوانی)
16
عمل بینی شماره 17گوشتی با غضروف های قوی
17
عمل بینی شماره 18غضروفی با پوست ضخیم
18
عمل بینی شماره 19گوشتی
19
عمل بینی شماره 20غضروفی با پوست ضخیم
20
عمل بینی شماره 21غضروفی با پوست ضخیم
21