نمونه 201 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی گوشتی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. به نوک بینی شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
201
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty nose, natural result. Case number 201

عمل بینی شماره 198غضروفی (استخوانی)
198
عمل بینی شماره 199غضروفی (استخوانی)
199
عمل بینی شماره 200گوشتی
200
عمل بینی شماره 201گوشتی
201
عمل بینی شماره 202غضروفی با پوست ضخیم
202
عمل بینی شماره 203گوشتی با غضروف های قوی
203
عمل بینی شماره 204گوشتی با غضروف های قوی
204