نمونه 198 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی ترمیمی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  جراحی بینی ترمیمی انجام شده است. عمل قبلی توسط جراح دیگری انجام شده است. نتیجه جراحی طبیعی است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. به نوک بینی شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
198
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 198

عمل بینی شماره 195گوشتی با غضروف های قوی
195
عمل بینی شماره 196گوشتی با غضروف های قوی
196
عمل بینی شماره 197گوشتی با غضروف های قوی
197
عمل بینی شماره 198غضروفی (استخوانی)
198
عمل بینی شماره 199غضروفی (استخوانی)
199
عمل بینی شماره 200گوشتی
200
عمل بینی شماره 201گوشتی
201