نمونه 285 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. قوز بینی برداشته شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است.

Englishٍ

previous
285
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, semi fancy result. Case number 285

عمل بینی شماره 282غضروفی با پوست ضخیم
282
عمل بینی شماره 283غضروفی با پوست ضخیم
283
عمل بینی شماره 284غضروفی با پوست ضخیم
284
عمل بینی شماره 285غضروفی با پوست ضخیم
285
عمل بینی شماره 286غضروفی با پوست ضخیم
286
عمل بینی شماره 287غضروفی (استخوانی)
287
عمل بینی شماره 288غضروفی (استخوانی)
288