نمونه 338 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است.

Englishٍ

previous
338
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 338

عمل بینی شماره 335غضروفی (استخوانی)
335
عمل بینی شماره 336غضروفی (استخوانی)
336
عمل بینی شماره 337غضروفی (استخوانی)
337
عمل بینی شماره 338غضروفی (استخوانی)
338
عمل بینی شماره 339غضروفی (استخوانی)
339
عمل بینی شماره 340غضروفی (استخوانی)
340
عمل بینی شماره 341غضروفی (استخوانی)
341