نمونه 342 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. پهنای بینی کاهش داده شده است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. انحراف مختصر بینی اصلاح شده است.

Englishٍ

previous
342
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, semi fancy result. Case number 342

عمل بینی شماره 339غضروفی (استخوانی)
339
عمل بینی شماره 340غضروفی (استخوانی)
340
عمل بینی شماره 341غضروفی (استخوانی)
341
عمل بینی شماره 342غضروفی (استخوانی)
342
عمل بینی شماره 343غضروفی با پوست ضخیم
343
عمل بینی شماره 344گوشتی
344
عمل بینی شماره 345غضروفی با پوست ضخیم
345