نمونه 356 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است.

Englishٍ

previous
356
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 356

عمل بینی شماره 353غضروفی (استخوانی)
353
عمل بینی شماره 354غضروفی (استخوانی)
354
عمل بینی شماره 355غضروفی (استخوانی)
355
عمل بینی شماره 356غضروفی (استخوانی)
356
عمل بینی شماره 357غضروفی (استخوانی)
357
عمل بینی شماره 358غضروفی (استخوانی)
358
عمل بینی شماره 359غضروفی (استخوانی)
359