نمونه 482 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
482
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 482

عمل بینی شماره 479غضروفی (استخوانی)
479
عمل بینی شماره 480غضروفی (استخوانی)
480
عمل بینی شماره 481غضروفی با پوست ضخیم
481
عمل بینی شماره 482غضروفی با پوست ضخیم
482
عمل بینی شماره 483غضروفی (استخوانی)
483
عمل بینی شماره 484غضروفی (استخوانی)
484
عمل بینی شماره 485غضروفی (استخوانی)
485