نمونه 486 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
486
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 486

عمل بینی شماره 483غضروفی (استخوانی)
483
عمل بینی شماره 484غضروفی (استخوانی)
484
عمل بینی شماره 485غضروفی (استخوانی)
485
عمل بینی شماره 486غضروفی (استخوانی)
486
عمل بینی شماره 487غضروفی (استخوانی)
487
عمل بینی شماره 488غضروفی (استخوانی)
488
عمل بینی شماره 489غضروفی (استخوانی)
489