نمونه 491 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
491
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 491

عمل بینی شماره 488غضروفی (استخوانی)
488
عمل بینی شماره 489غضروفی (استخوانی)
489
عمل بینی شماره 490غضروفی (استخوانی)
490
عمل بینی شماره 491غضروفی (استخوانی)
491
عمل بینی شماره 492غضروفی (استخوانی)
492
عمل بینی شماره 493غضروفی با پوست ضخیم
493
عمل بینی شماره 494غضروفی با پوست ضخیم
494