نمونه 559 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
559
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 559

عمل بینی شماره 556گوشتی
556
عمل بینی شماره 557غضروفی (استخوانی)
557
عمل بینی شماره 558غضروفی (استخوانی)
558
عمل بینی شماره 559غضروفی (استخوانی)
559
عمل بینی شماره 560غضروفی (استخوانی)
560
عمل بینی شماره 561گوشتی با غضروف های قوی
561
عمل بینی شماره 562گوشتی با غضروف های قوی
562