نمونه 561 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی با غضروف های قوی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی گوشتی با غضروف های قوی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
561
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty with strong cartilages nose, natural result. Case number 561

عمل بینی شماره 558غضروفی (استخوانی)
558
عمل بینی شماره 559غضروفی (استخوانی)
559
عمل بینی شماره 560غضروفی (استخوانی)
560
عمل بینی شماره 561گوشتی با غضروف های قوی
561
عمل بینی شماره 562گوشتی با غضروف های قوی
562
عمل بینی شماره 563غضروفی (استخوانی)
563
عمل بینی شماره 564غضروفی (استخوانی)
564