نمونه 587 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. طول بینی کاهش داده شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
587
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 587

عمل بینی شماره 584غضروفی (استخوانی)
584
عمل بینی شماره 585غضروفی (استخوانی)
585
عمل بینی شماره 586غضروفی (استخوانی)
586
عمل بینی شماره 587غضروفی (استخوانی)
587
عمل بینی شماره 588غضروفی (استخوانی)
588
عمل بینی شماره 589غضروفی (استخوانی)
589
عمل بینی شماره 590غضروفی (استخوانی)
590