نمونه 588 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
588
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 588

عمل بینی شماره 585غضروفی (استخوانی)
585
عمل بینی شماره 586غضروفی (استخوانی)
586
عمل بینی شماره 587غضروفی (استخوانی)
587
عمل بینی شماره 588غضروفی (استخوانی)
588
عمل بینی شماره 589غضروفی (استخوانی)
589
عمل بینی شماره 590غضروفی (استخوانی)
590
عمل بینی شماره 591غضروفی (استخوانی)
591