نمونه 617 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی گوشتی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. چهار سال بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
617
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty nose, natural result. Case number 617

عمل بینی شماره 614غضروفی (استخوانی)
614
عمل بینی شماره 615غضروفی (استخوانی)
615
عمل بینی شماره 616غضروفی (استخوانی)
616
عمل بینی شماره 617گوشتی
617
عمل بینی شماره 618غضروفی (استخوانی)
618
عمل بینی شماره 619غضروفی (استخوانی)
619
عمل بینی شماره 620غضروفی با پوست ضخیم
620