نمونه 618 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
618
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 618

عمل بینی شماره 615غضروفی (استخوانی)
615
عمل بینی شماره 616غضروفی (استخوانی)
616
عمل بینی شماره 617گوشتی
617
عمل بینی شماره 618غضروفی (استخوانی)
618
عمل بینی شماره 619غضروفی (استخوانی)
619
عمل بینی شماره 620غضروفی با پوست ضخیم
620
عمل بینی شماره 621غضروفی با پوست ضخیم
621