نمونه 621 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
621
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 621

عمل بینی شماره 618غضروفی (استخوانی)
618
عمل بینی شماره 619غضروفی (استخوانی)
619
عمل بینی شماره 620غضروفی با پوست ضخیم
620
عمل بینی شماره 621غضروفی با پوست ضخیم
621
عمل بینی شماره 622غضروفی (استخوانی)
622
عمل بینی شماره 623غضروفی (استخوانی)
623
عمل بینی شماره 624غضروفی (استخوانی)
624