نمونه 623 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. یک ماه بعد از عمل بینی. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
623
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 623

عمل بینی شماره 620غضروفی با پوست ضخیم
620
عمل بینی شماره 621غضروفی با پوست ضخیم
621
عمل بینی شماره 622غضروفی (استخوانی)
622
عمل بینی شماره 623غضروفی (استخوانی)
623
عمل بینی شماره 624غضروفی (استخوانی)
624
عمل بینی شماره 625غضروفی (استخوانی)
625
عمل بینی شماره 626غضروفی (استخوانی)
626