نمونه 628 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
628
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 628

عمل بینی شماره 625غضروفی (استخوانی)
625
عمل بینی شماره 626غضروفی (استخوانی)
626
عمل بینی شماره 627غضروفی (استخوانی)
627
عمل بینی شماره 628غضروفی با پوست ضخیم
628
عمل بینی شماره 629غضروفی با پوست ضخیم
629
عمل بینی شماره 630غضروفی (استخوانی)
630
عمل بینی شماره 631غضروفی (استخوانی)
631