نمونه 630 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
630
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 630

عمل بینی شماره 627غضروفی (استخوانی)
627
عمل بینی شماره 628غضروفی با پوست ضخیم
628
عمل بینی شماره 629غضروفی با پوست ضخیم
629
عمل بینی شماره 630غضروفی (استخوانی)
630
عمل بینی شماره 631غضروفی (استخوانی)
631
عمل بینی شماره 632غضروفی (استخوانی)
632
عمل بینی شماره 633غضروفی (استخوانی)
633