نمونه 635 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
635
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 635

عمل بینی شماره 632غضروفی (استخوانی)
632
عمل بینی شماره 633غضروفی (استخوانی)
633
عمل بینی شماره 634غضروفی (استخوانی)
634
عمل بینی شماره 635غضروفی (استخوانی)
635
عمل بینی شماره 636غضروفی (استخوانی)
636
عمل بینی شماره 637گوشتی
637
عمل بینی شماره 638گوشتی
638